Waar kunnen we je mee helpen?

Logopedie en ergotherapie in Roeselare

Hiervoor kan je bij ons terecht

Ben je op zoek naar logopedie of ergotherapie voor je kind in Roeselare? Het Letterpunt is een gespecialiseerde, multidisciplinaire groepspraktijk opgericht in 2011 door Fee Wydaeghe. Dankzij de verschillende expertises van ons team ondersteunen we kinderen en jongeren met aandacht voor het volledige plaatje. Zo krijgt ieder kind therapie op maat met respect voor de zwakkere en sterkere kanten.

Logopedie

 • Taalontwikkeling
 • Articulatie
 • Afwijkend mondgedrag
 • Lezen, rekenen & schrijven

Ergotherapie

 • ​Bewegen
 • Prikkelverwerking
 • Activiteiten van het Dagelijkse Leven
 • Kleuter- en schoolvaardigheden
 • Schrijfmotoriek

Leren typen

De Typ10©-methode werd speciaal ontwikkeld voor kinderen met fijnmotorische problemen en/of leerproblemen. Leer typen aan de hand van kleuren, figuren, verhalen, spelletjes en invuloefeningen!

Psycho-diagnostiek

Wij werken nauw samen met een psychologisch consulente, Petra Pecceu, die gespecialiseerd is in intelligentieonderzoek, onderzoek naar ontwikkelingsstoornissen en persoonlijkheidsonderzoek.

Kindercoaching

 • Emotioneel welbevinden bij kinderen
 • Zelfvertrouwen en talenten ontdekken bij kinderen
 • Weerbaarheid en omgaan met pestgedrag bij kinderen
 • Faalangstbegeleiding bij kinderen

1.

Logopedie

Logopedie gaat verder dan alleen maar taal- en articulatieproblemen. Ook afwijkend mondgedrag (denk maar aan duimzuigen of nagelbijten) en leerproblemen kunnen worden vastgesteld en behandeld bij de logopedist.

Taalontwikkeling

Niet alle kinderen ontwikkelen zich op dezelfde manier of hetzelfde tempo, en hetzelfde geldt voor hun taal. Sommige kinderen…

 • …begrijpen niet goed wat je zegt, spreken woorden of klanken verkeerd uit, of komen niet op de juiste woorden. Mogelijk gaat het om een taalontwikkelingsstoornis.
 • …zijn iets later met hun eerste woordjes, of blijven in afzonderlijke woorden spreken in plaats van korte zinnetjes. Hier spreken we van een taalvertraging.

Beide kunnen (vanaf 2 jaar) worden behandeld via taaltherapie. We oefenen samen op een speelse manier het gebruik, de inhoud en vorm van de taal. Ook de ouders worden hierbij betrokken en ondersteund aan de hand van principes uit ‘Taalmaatjes’ en ‘It Takes Two to Talk’.

{

Articulatie

Soms hebben kinderen het moeilijk om bepaalde klanken (bijvoorbeeld een ‘S’ of ‘R’) correct uit te spreken. Samen met de ouders leren we het kind om de klanken te articuleren op alle niveaus: klanken, syllaben, woorden en ten slotte zinnen.

v

Afwijkend mondgedrag

Afwijkend mondgedrag kan problemen veroorzaken voor de tanden en/of kaakpositie van het kind. Voorbeelden van deze afwijkende gewoonten zijn:

 • mondademhaling
 • nagelbijten
 • duim-, vinger- en/of speenzuigen
 • foute lip- en tonggewoonten (in rust, tijdens het slikken of spreken)

OMFT (Oromyofunctionele therapie) corrigeert deze lip- en tonggewoonten van het kind.

l

Lezen, rekenen & schrijven

Sommige kinderen hebben moeilijkheden met lezen, schrijven en/of rekenen en hebben een achterstand op leeftijdsgenoten. Samen met de ouders en de leerkrachten kunnen we deze kinderen begeleiden.

Indien er na 6 maanden therapie geen vooruitgang wordt vastgesteld, kunnen tests uitwijzen of er sprake is van een leerstoornis zoals dyslexie, dyscalculie en/of dysorthografie. In dat geval ondersteunen wij ouders en school met REDICODIS-maatregelen: remediëren, differentiëren, compenseren en dispenseren, zodat ook de bijverschijnselen van het leerprobleem worden behandeld.

2.

Ergotherapie

Ergotherapie gaat vaak hand in hand met logopedie. Waar logopedie vooral focust op taal, spraak en leren, is ergotherapie gericht op dagelijkse activiteiten. Kinderen onvervinden soms leer- of gedragsproblemen op volgende vlakken:

Bewegen

 • angst om te bewegen
 • overbeweeglijkheid
 • moeite met oog-handcoördinatie en fijne motoriek

Prikkelverwerking

 • Lage prikkeldrempel: te veel prikkels zorgen voor overprikkeling met gevolg: moeite met concentreren, afzondering, kieskeurigheid bij eten,…
 • Hoge prikkeldrempel: te weinig prikkels zorgen voor uitblijvende/vertraagde reactie met gevolg: botsen, struikelen, niet luisteren of antwoorden,…

ADL

Problemen met activiteiten van het dagelijks leven:

 • zich aan- en uitkleden
 • gebruik van bestek
 • eten
 • drinken
 • toiletbezoek
 • hygiëne

Kleuter- en school-vaardigheden

Moeite met:

 • knippen
 • vouwen
 • plakken
 • kleuren
 • schrijven
 • aanleren van nieuwe vaardigheden

Schrijfmotoriek

 • onvoldoende lateralisatie
 • wisselende/foutieve pengreep
 • te harde pendruk
 • foutieve/krampachtige schrijfhouding
 • slordig handschrift

Als ergotherapeute analyseert Fien waarom het kind met deze activiteiten moeite heeft en geeft ze de ouders advies. Bij de behandeling wordt de motorische en zintuiglijke ontwikkeling van het kind gestimuleerd. Hierbij maakt Fien gebruik van spel- en ontwikkelingsmaterialen en eenvoudige compensaties en/of hulpmiddelen.

3.

Leren typen

De Typ10©-methode werd speciaal ontwikkeld voor kinderen met fijnmotorische problemen en/of leerproblemen, maar is voor ieder kind toegankelijk! De methode werkt vinger per vinger.

De lessen worden individueel of in kleine groepjes gegeven en zijn gevarieerd en motiverend.

We werken aan de hand van kleuren, figuren, verhalen, spelletjes en invuloefeningen.

Elke les bestaat uit vier stappen:

Stap 1

De positie van de letters op het toetsenbord kennen.
De kinderen zoeken de letters op het toetsenbord en overlopen de plaats ervan. Er worden stickers op de juiste toets gekleefd.

 

Stap 2

Kennismaken met nieuwe letters en letterkoppelingen.
​Er wordt op een speelse manier kennis overgebracht via spelletjes gelinkt aan de inhoud van Typ10©.

Stap 3

Het visueel en visuomotorisch voorstellingsvermogen.
​Aan de hand van verhaaltjes rond de kernwoorden worden de letters verder ingeoefend.

 

Stap 4

Blind typen.​
De kinderen krijgen verschillende opdrachten + huiswerkjes om de letters en letterposities verder in te oefenen en te automatiseren.

4.

Psychodiagnostiek

Wij werken nauw samen met een psychologisch consulente, Petra Pecceu, gespecialiseerd in intelligentieonderzoek, onderzoek naar ontwikkelingsstoornissen en persoonlijkheidsonderzoek. 

Een intelligentieonderzoek peilt naar het Intelligentie Quotiënt (IQ) van het kind. Het geeft inzicht in het niveau van de cognitieve mogelijkheden. Het onderzoek wordt op vraag van de ouders, school of logopediste uitgevoerd in het kader van één of meer van volgende doelen:

U

Onderzoek naar hoogbegaafdheid

i

Studiemethodebegeleiding

p

Onderzoek naar leer- of ontwikkelingsstoornis

t

Verminderde leerresultaten

Hulpmiddel om in te schatten wat je kan

Terugbetaling logopedie

De afname van een intelligentieonderzoek is verplicht in het kader van taalontwikkelingsproblemen.

Een intelligentieonderzoek duurt gemiddeld 1,5 à 2 uur en gaat door in onze praktijk. Meestal wordt het onderzoek in één keer uitgevoerd, maar het kan ook in twee keer.

Bij vermoeden van een ontwikkelingsstoornis wordt een screeningsonderzoek afgenomen. Via een interview en enkele vragenlijsten wordt nagegaan of het vermoeden klopt en of er al dan niet verdere stappen nodig zijn.

5.

Kindercoaching

We werken samen met Valérie Meert, een kindercoach die de kinderen in onze praktijk helpt op verschillende vlakken van persoonlijke ontwikkeling.

Emotioneel welbevinden bij kinderen

Zelfvertrouwen en talenten ontdekken bij kinderen

s

Weerbaarheid en omgaan met pestgedrag bij kinderen

Faalangstbegeleiding bij kinderen

Praktisch

Werkwijze & tarieven

Lees hier alles over onze werkwijze, hoe je je aanmeldt, hoe je een afspraak kan verplaatsen en wat onze tarieven zijn.

Werkwijze

1. Aanmelding & intakegesprek

 • Aanmelden is mogelijk via het contactformulier.
 • We starten met een intakegesprek met het kind en de ouder(s).
 • Tijdens dat gesprek proberen we meer te weten te komen over het probleem.
 • Daarnaast worden ook enkele praktische zaken omtrent het onderzoek, de therapie en de terugbetaling overlopen.
i

2. Onderzoek

 • Daarna plannen we een datum (of meerdere data) voor het onderzoek.
 • De duur van het onderzoek hangt af van het probleem in kwestie.
 • Doel van het onderzoek is enerzijds om een goed beeld krijgen van de vaardigheden en moeilijkheden van het kind. Anderzijds is het nodig om een terugbetaling te bekomen bij de mutualiteit. Afhankelijk van de problemen deelt de mutualiteit in de kosten voor logopedie.
  (Enkel van toepassing voor logopedie en ergotherapie)

w

3. Adviesgesprek

 • Na het onderzoek wordt een moment vastgelegd om de testresultaten te bespreken.
 • Er wordt beslist of de opstart van logopedische therapie al dan niet noodzakelijk is.
 • Daarnaast worden er behandelingsdoelen opgesteld samen met het kind en de ouder(s).
  (Enkel van toepassing voor logopedie en ergotherapie)

Annuleren & verplaatsen van afspraken

Afspraken dienen minstens 24 uur op voorhand geannuleerd te worden. Indien de afspraak later of niet geannuleerd wordt, rekenen wij deze aan als consultatie.

Tarieven

Logopedie

Wij zijn geconventioneerde logopedisten. De tarieven vind je hieronder. Voor de meeste logopedische therapieën kan je een tegemoetkoming van de mutualiteit bekomen. Je kan daarnaast meestal een beroep doen op de aanvullende verzekering van je mutualiteit.

Soort sessie

Honoraria

Remgeld

Terugbetaling mutualiteit

 

 

Zonder voorkeurregeling

Met voorkeurregeling

Zonder voorkeurregeling

Met voorkeurregeling

Aanvangsbilan (sessie van 30 min)

€ 42,75

€ 7,50

€ 3,00

€ 35,25

€ 39,75

Evolutiebilan (sessie van 60 min)

€ 51,50

€ 11,00

€ 4,50

€ 40,50

€ 47,00

Individuele zitting 30 min in kabinet

€ 36,14

€ 5,50

€ 2,00

€ 30,64

€ 34,14

Individuele zitting 30 min op school

€ 34,91

€ 6,00

€ 2,00

€ 28,91

€ 32,91

Individuele zitting 60 min

€ 72,59

€ 11,00

€ 4,00

€ 61,59

€ 68,00

LET OP: Gelieve ons steeds te verwittigen indien je niet langer recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming. Zo vermijd je hoge facturen om deze aanpassing recht te zetten.

 

Ergotherapie

Individuele zitting 30 min. (in de praktijk)

Honoraria: €28,04

Individuele zitting 60 min. (in de praktijk)

Honoraria: €56,32

Leren typen

€200 voor een reeks van 10 lessen. Cursus en bijkomend materiaal zijn inbegrepen in het inschrijvingsgeld.

Psychodiagnostiek

Non-verbaal intelligentieonderzoek 4 – 21 jaar

 • Uitgebreide afname, scoring, verslag: €110

Intelligentieonderzoek kinderen tot 8 jaar

 • Uitgebreide afname, scoring, verslag: €125

Intelligentieonderzoek kinderen van 8 tot 16  jaar

 • Uitgebreide afname, scoring, verslag met analyse van sterkten & zwakten: €140

Intelligentieonderzoek vanaf 16 jaar

 • Uitgebreide afname, scoring, verslag met analyse van sterkten & zwakten: €160

Psychologisch onderzoek

 • Per afname van 1 uur / per uur verslaggeving: € 55/uur

Intakegesprek / mondelinge feedback verslag

 • Gesprek van 1 uur: €55
Kindercoaching

Voordat een coachingtraject wordt opgestart, wordt een kennismakingsgesprek ingepland.
Voor een kennismakingsgesprek van ongeveer 30 minuten betaal je € 25. Voor een coachingsessie van 50 minuten betaal je € 55.

Logopedie

Wij zijn geconventioneerde logopedisten. De tarieven vind je hieronder. Voor de meeste logopedische therapieën kan je een tegemoetkoming van de mutualiteit bekomen.  Je kan daarnaast meestal een beroep doen op de aanvullende verzekering van je mutualiteit.

Soort sessie

Honoraria

Remgeld

Terugbetaling mutualiteit

 

 

Zonder voorkeurregeling

Met voorkeurregeling

Zonder voorkeurregeling

Met voorkeurregeling

Aanvangsbilan (sessie van 30 min)

€ 42,75

€ 7,50

€ 3,00

€ 35,25

€ 39,75

Evolutiebilan (sessie van 60 min)

€ 51,50

€ 11,00

€ 4,50

€ 40,50

€ 47,00

Individuele zitting 30 min in kabinet

€ 36,14

€ 5,50

€ 2,00

€ 30,64

€ 34,14

Individuele zitting 30 min op school

€ 34,91

€ 6,00

€ 2,00

€ 28,91

€ 32,91

Individuele zitting 60 min

€ 72,59

€ 11,00

€ 4,00

€ 61,59

€ 68,00

LET OP: Gelieve ons steeds te verwittigen indien je niet langer recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming.
Zo vermijd je hoge facturen om deze aanpassing recht te zetten.

Ergotherapie

Soort sessie Honoraria
Individuele zitting 30 min. (in de praktijk) € 33,40
Individuele zitting 60 min. (in de praktijk) € 66,80

*De tarieven wijzigen jaarlijks. Wij brengen je hiervan tijdig op de hoogte.

Leren typen

€200 voor een reeks van 10 lessen. Cursus en bijkomend materiaal zijn inbegrepen in het inschrijvingsgeld.

Psychodiagnostiek

Intelligentieonderzoek non-verbaal 4 – 21 jaar

 • Uitgebreide afname, scoring, verslag: €110

Intelligentieonderzoek kinderen tot 8 jaar

 • Uitgebreide afname, scoring, verslag: €125

Intelligentieonderzoek kinderen van 8 tot 16  jaar

 • Uitgebreide afname, scoring, verslag met analyse van sterkten & zwakten: €140

Intelligentieonderzoek vanaf 16 jaar

 • Uitgebreide afname, scoring, verslag met analyse van sterkten & zwakten: €160

Psychologisch onderzoek

 • Per afname van 1 uur / per uur verslaggeving: € 55/uur

Intakegesprek / mondelinge feedback verslag

 • Gesprek van 1 uur: €55

Kindercoaching

Voordat een coachingtraject wordt opgestart, wordt een kennismakingsgesprek ingepland.
Voor een kennismakingsgesprek van ongeveer 30 minuten betaal je € 25. Voor een coachingsessie van 50 minuten betaal je € 55.

Boek een afspraak

Waarmee kunnen we je helpen? Laat het ons weten en we komen binnen de week bij je terug. Vragen? Check zeker even onze FAQ!

Contactformulier